Kontakt

Postadress:
Segedalsvägen 11
232 91 Arlöv

Besöksadress:
Segedalsvägen 11
232 91 Arlöv

Tel: 0704-41 39 31

Epost: robert.eldh@epr-byggkonsult.com
Karta: Klicka här

WWW

SBR Byggingenjörerna
SBR Byggingenjörerna

Överlåtelsebesiktning

Hus som säljs bör överlåtelsebesiktigas av en certifierad/godkänd besiktningsförrättare.

En överlåtelsebesiktning är en omsorgsfull byggteknisk undersökning av byggnad och den mark som har teknisk betydelse för byggnaden. Besiktningen görs för att klarlägga en fastighets fysiska skick i samband med en försäljning - en överlåtelse. Besiktningen sker enligt jordabalken kapitel 4 §19.

Varför skall ett hus besiktigas?
Att skaffa information om en byggnads tekniska skick är främst ett sätt för köparen att försäkra sig om att bli nöjd med sitt köp. Att huset håller vad säljaren lovar. Samtidigt är det ett sätt att uppfylla en del av den lagstadgade undersökningsplikt som köparen har. Överlåtelsebesiktningen minskar också risken för framtida tvist mellan köpare och säljare.

Hur går besiktningen till?
Överlåtelsebesiktningen leds av en besiktningsförrättare. Både köpare och säljare deltar. Till att börja med går besiktningsförrättaren igenom de handlingar rörande fastigheten som säljaren lämnat. Ritningar, bygglov, tekniska beskrivningar och annat. Nästa steg är ett samtal med säljaren för att ställa kompletterande frågor och få sådana upplysningar som inte framgår av dokumentationen. Underhåll, skador, renoveringar och liknande.

Efter detta genomförs en okulär besiktning. Det betyder att besiktningsförrättaren undersöker alla synliga ytor som är tillgängliga. Samtliga rum, förråd, källare, vind, balkong, garage och tak. Även fasader och marken kring huset kontrolleras. Synintrycket är det avgörande. Instrument och apparater används inte och inga fysiska ingrepp görs i byggnaden. Besiktningsförrättaren för hela tiden noggranna anteckningar om sina iakttagelser.

Besiktningsförrättaren bedömer också om det finns påtaglig risk för att fastigheten har väsentliga brister som inte framkommit vid den okulära besiktningen. Bedömningen baseras på de redovisade handlingarna, fastighetsägarens uttalanden och den okulära besiktningen. De risker som bedöms föreligga skall beskrivas i en riskanalys där även en motivering lämnas.

Slutligen upprättar besiktningsförrättaren ett utlåtande. En skriftlig rapport som är det påtagliga resultatet av besiktningen och ingående beskriver fastighetens byggtekniska skick och risker.

I utlåtandet kan besiktningsförrättaren föreslå fortsatt teknisk utredning avseende sådana förhållanden som inte kunnat klarläggas. En sådan utredning ingår inte i besiktningen, men kan beställas separat. Det kräver fastighetsägarens uttryckliga medgivande.

Vad ingår inte i besiktningen?
Mark som inte har ett omedelbart samband med byggnaderna ingår inte i besiktningen. Inte heller installationer som el, värme, vatten, sanitet, vitvaror, ventilation, skorsten eller eldstad. Undersökningar som kräver ingrepp i byggnaden ingår inte heller. Provtryckning, radonmätning, fuktmätning och invändig inspektion av oljetank är exempel på undersökningar som inte ingår.

Vad händer om huset inte duger?
Om fastighetens skick inte motsvarar vad säljaren kan anses ha utfäst kan köparen häva köpet eller begära att få avdrag på priset.

Vad innebär certifiering respektive godkänd besiktningsförrättare SBR?
Det är ett stort ansvar som vilar på besiktningsförrättaren. En av SITAC certifierad besiktningsförrättare har byggingenjörsexamen eller motsvarande med minst fem års självständigt, kvalificerat arbete inom byggverksamhet. Han har med godkänt betyg genomgått av SITAC anordnat prov samt utfört minst 40 besiktningar eller motsvarande de senaste två åren. Kraven för de godkända besiktningsförrättarna är, när det gäller utbildning, lika men det finns inget krav på antal utförda besiktningar. Genom att den certifierade/godkände besiktningsförrättaren dessutom är med i SBRs grupp för överlåtelsebesiktning innebär det att han för att hålla sig à jour får meddelanden från SBR om olika inträffade händelser som har med överlåtelsebesiktning att göra. Han har specialister att vända sig till om han behöver hjälp.

Den väl beprövade arbetsmetoden med tydliga formulär som används av certifierade/godkända besiktningsförrättare säkerställer kvaliteten i granskning och utlåtanden. I sin yrkesutövning har den certifierade besiktningsförrättaren ett stort antal besiktningsuppdrag per år och samlar på så sätt mycket erfarenhet. Med jämna mellanrum - vartannat år - deltager den certifierade/godkända besiktningsförrättaren i ett två dagars symposium för erfarenhetsutbyte. Alla certifierade och godkända besiktningsförrättare har en ansvarsförsäkring.